Job Shadowing w Karwinie

Od 27 września do 10 października nasze nauczycielki Bogumiła Michalewska oraz Marta Zinkowska obserwowały zajęcia w w Základní škola a Mateřská škola Borovského w Karvinie.

Celem mobilności było zapoznanie się z czeskim systemem edukacji oraz codzienną pracą czeskich nauczycieli.

W ramach wizyty odbyły się spotkania z Dyrekcją szkoły, z pedagogiem szkolnym oraz gronem nauczycielskim. Nasze nauczycielki miały możliwość obserwacji zajęć lekcyjnych, zapoznania się z bazą dydaktyczną i infrastrukturą szkoły. Uzyskały też bardzo cenne infmroacje na temat systemu oceniania osiągnięć uczniów oraz egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych.

W ciągu tych dwóch tygodni koordynatorka projektu Bogumiła Michalewska oraz Marta Zinkowska obserwowały zajęcia historii, wychowania fizycznego, języka angielskiego, občanská vychova , vlastivēda oraz Človēk a svēt práce .

– Občanská vychova to odpowiednik wiedzy o społeczeństwie, przedmiot którego uczą się nasze ósme klasy a vlastivēda w klasach czwartych i piątych to przedmiot łączący elementy geografii oraz historii – podsumowują uczestniczki mobilności.

Odbyły się również liczne rozmowy na temat metod prowadzenia lekcji, aktywizacji uczniów czy sposobów rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych. Była to cenna wymiana doświadczeń.

Job shadowing był jednym z ostatnich działań podejmowanych w ramach projektu PO WER pn. „Rozwój nauczyciela warunkiem rozwoju ucznia”.