DZIEŃ PROFILAKTYKI

Jak co roku jesień to w naszej szkole czas na przypomnienie uczniom o zasadach bezpiecznego zachowania we wszystkich aspektach naszego życia, bo najważniejsze jest zdrowie i bezpieczeństwo naszych uczniów. W minionym tygodniu pedagog szkolny pani Ewa Kopel była inicjatorem Dnia Profilaktyki. Na zaproszenie pani pedagog w szkole pojawili się goście – specjaliści w tym zakresie. Dnia 10 listopada odbyło się kilka spotkań o charakterze profilaktycznym. Udział w tych spotkaniach wzięli uczniowie z klas V – VIII. 

W klasach V – VI i VIII pogadanki profilaktyczne przeprowadził specjalista do spraw profilaktyki Policji Miejskiej w Rybniku pan Lesław Mandrela, który płynnie przeprowadził uczniów przez wiedzę o odpowiedzialności karnej nieletnich, zwracając uwagę na aktualne zmiany w prawie w tym zakresie. Rozmawiał z uczniami o objawach demoralizacji i bezpiecznych zachowaniach młodzieży, jak i bezpiecznych zachowaniach w sieci. Zwrócił uwagę na okazywanie sobie wzajemnego szacunku i akceptowanie inności drugiej osoby. Zaakcentował, że Policji nie należy się bać, że są po to, żeby pomagać w trudnych sytuacjach. Uczniowie z uwagą słuchali słów pana policjanta i aktywnie włączali się w dyskusję na zadawane przez niego pytania, zadając wiele pytań i opowiadając o własnych doświadczeniach, w których zachowanie bezpieczeństwa było bardzo ważne.   

W tym samym dniu w klasie VII a i b pan Dariusz Piotrowski z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybniku przeprowadził zajęcia w ramach Programu profilaktycznego „Przyszłość  zależy od dzisiaj”. Zajęcia dotyczyły problemów związanych z używaniem alkoholu oraz wynikających z tego konsekwencji. Uczniowie przez dwie godziny lekcyjne z wielkim zainteresowaniem oraz aktywnością uczestniczyli w prowadzonych zajęciach. Poznali zagrożenia i konsekwencje dla prawidłowego funkcjonowania młodego człowieka (psychiczne, społeczne, fizyczne). Dowiedzieli się, jakie są najczęstsze przyczyny sięgania po alkohol przez dzieci i młodzież. Uzyskali wiedzę na temat ochrony prawnej małoletnich przed spożywaniem alkoholu. Zajęcia były świetnie przygotowane pod każdym względem. Młodzież była bardzo zadowolona z takiej formy przekazu istotnych dla ich zdrowia i bezpieczeństwa  informacji. Aktywnie uczestniczyła w realizacji treści programu.

Ponownie odwiedził nas również pan dzielnicowy M. Zart, który w klasach II w dniu 15 listopada przeprowadził pogadankę na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym i na temat bezpiecznych zachowań najmłodszych. Mówił również o bezpieczeństwie w kontaktach z osobami i zwierzętami, których uczniowie nie znają. Dzieci wykazały się wiedzą na temat poruszania się w ruchu ulicznym, na przejściach dla pieszych. Pan dzielnicowy dużo czasu poświęcił wzajemnym relacjom rówieśniczym, wzajemnemu szacunkowi i odpowiedzialności za to, co uczniowie robią.