Logo szkoly

Szkola Podstawowa z Oddzialami Integracyjnymi nr 1
im. Janusza Korczaka w Rybniku

44-200 Rybnik, ul. B. Chrobrego 29, tel/fax 32 4222587
e-mail: jedryb@poczta.onet.pl

GODŁO

biuletyn informacji publicznej
O szkole
Uczniowie
Rodzice
Nauczyciele
Stołówka
Projekty
RYBNICKA SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI

RYBNICKA SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI

„Rybnicka szkoła przyszłości” to projekt systemowy realizowany przez Samorząd Województwa Śląskiego w partnerstwie ze śląskimi gminami w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Głównym celem projektu jest wzmocnienie procesu indywidualizacji nauczania w klasach I-III szkół podstawowych.
Projekt ma na celu podniesienie poziomu procesu nauczania w klasach I-III rybnickich szkół podstawowych, z głównym naciskiem na jego indywidualizację, poprzez realizację szerokiej gamy zajęć pozalekcyjnych (wyrównawczych, rozwijających), specjalistycznych                (dla dzieci z zaburzeniami o charakterze dyslektycznym, z trudnościami w pisaniu i czytaniu, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, z zaburzeniami mowy, komunikacji społecznej), specjalistycznych zajęć terapeutycznych (hipoterapia, dogoterapia, muzykoterapia, arteterapia) oraz sportowo - korekcyjnych. Zajęcia te będą dodatkowo wsparte pomocami dydaktycznymi oraz materiałami edukacyjnymi, zakupionymi w ramach projektu.

Od listopada 2012r. do lipca 2013r. na terenie naszej szkoły uczniowie klas I – III mogą uczęszczać w ramach projektu na zajęcia dodatkowe w zakresie :

- BIOFEEDBACK – u,
terapii logopedycznej,
- przeciwdziałania dysleksji i dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
- gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy,
- języka angielskiego ( zajęcia rozwijające),
- zajęć plastycznych ( zajęcia artystyczne rozwijające),
- zajęć matematyczno – przyrodniczych ( zajęcia rozwijające),
- muzykoterapii.

 

PLAN ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU
„RYBNICKA SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI”

1. ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
                                              

GR

DZIEŃ TYG.

GODZINA

SALA

PROWADZĄCA

I

poniedziałek

12.45 – 13.30

sala 10

p. Agnieszka Nowak

II

poniedziałek

13.40 – 14.25

sala 13

p. Agnieszka Nowak

III

wtorek

12.45 – 13.30

sala 13

p. Agnieszka Nowak

2. ZAJĘCIA TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

GR

DZIEŃ TYG.

GODZINA

SALA

PROWADZĄCA

I

czwartek

9.30 – 10.30

salka
logope - dyczna

 p. Magdalena Wierzgoń

II

piątek

12.30 – 13.30

 sala 31

 p. Magdalena Wierzgoń

III

czwartek

7.45 – 8.45

salka
logope - dyczna

p. Magdalena Wierzgoń

3. ZAJĘCIA W ZAKRESIE GIMNASTYKI  KOREKCYJNEJ

GR

DZIEŃ TYG.

GODZINA

SALA

PROWADZĄCA

I

środa

11.40-12.25

 salka
korekcyjna

p. Grażyna Ryczkowska

II

środa

12.45-13.30

salka
korekcyjna

p. Grażyna Ryczkowska

III

środa

13.40-14.25

salka
korekcyjna

p. Grażyna Ryczkowska

4. ZAJĘCIA MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZE

GR

DZIEŃ TYG.

GODZINA

SALA

PROWADZĄCA

I

środa

16.00 – 16.45

sala 16

p. Gabriela Węgrzyk – Piecha

II

środa

12.45 – 13.30

sala 16

p. Gabriela Węgrzyk – Piecha

5. ZAJĘCIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA DYSLEKSJI  I DLA DZIECI  ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU

GR

DZIEŃ TYG.

GODZINA

SALA

PROWADZĄCA

I

czwartek

13.40 – 14.40

salka
rewalida-cyjna

 p. Joanna Kańczok

II

poniedziałek

12.30 – 13.30

salka
rewalida-cyjna

p. Joanna Kańczok

III

piątek

13.10 – 14.10

salka
rewalida-cyjna

p. Joanna Kańczok

6. ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Z ZAKRESU PLASTYKI

GR

DZIEŃ TYG.

GODZINA

SALA

PROWADZĄCA

I

wtorek

12.30 – 14.00

sala 31

p. Ewa Gromek

II

czwartek

8.10 – 9.40

sala 31

p. Ewa Gromek

7. ZAJECIA MUZYKOTERAPII – w przygotowaniu

 

 

slaskie 

Projekt „Rybnicka szkoła przyszłości” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego

Z życia szkoły
Comenius
Projekty
Gazetka szkolna
Sklepik szkolny
Galeria
 
lekcja nieograniczonych mozliwosci
 
MOGĘ JA, MOŻESZ TY – MOŻEMY MY
 
SZKOŁA DOBRYCH POMYSŁÓW
Równy Start w Przyszło?ć
KAPITAŁ LUDZKI
PORTAL MIASTA RYBNIK
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku