Mogę ja, mozesz ty - MOZEMY MY

STRONA INTERNETOWA PROJEKTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE 9.1.2

  O PROJEKCIE

aktualności

cele

regulamin

dokumenty
do pobrania

filmy o projekcie

zapytania ofertowe

kontakt

 1 ZAJĘCIA

dydaktyczno-wyrównawcze

rozwijające zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia

rozwijające wiedzę
i umiejętności

sportowe

Biofeedback

o charakterze psychologiczno – pedagogicznym wspierające rozwój ucznia


 3 GALERIA

2009/2010

2010/2011

2011/2012

 3

WCZEŚNIEJSZE PROJEKTY

Zakup nowoczesnego sprzętu ułatwiającego kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

COMENIUS - uczenie się przez całe życie

Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

Radosna Szkoła

Każdy Może Jeśli Chce

Równy Start
w Przyszłość ...art_ryb08.12.2011 r.

konf_bio7 grudnia 2011 r. na kampusie uczelni wyższych w Rybniku odbyła się konferencja poświęcona podsumowaniu realizowanego przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Rybniku projektu „Mogę ja, możesz ty - możemy my” w aspekcie realizowanej w jego ramach terapii EEG Biofeedback. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dlatego udział w konferencji był całkowicie bezpłatny.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Rybniku była pierwszą w mieście, a jedną z pierwszych szkół w regionie zajmujących się kształceniem integracyjnym. To z jej doświadczeń czerpały kolejne placówki zakładające oddziały integracyjne w mieście. Od dobrych kilkunastu lat praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w takiej formie jest jednym z głównych nurtów pracy szkoły. Od samego początku tej działalności przyświecała szkole idea wykorzystywania najnowocześniejszych i najskuteczniejszych narzędzi wspomagających działania pedagogiczne nauczycieli. Od samego początku placówka była beneficjentem wszelkiego rodzaju programów i projektów, których celem było doposażenie jej w odpowiednie pomoce dydaktyczne i sprzęt do realizacji zamierzonych celów.
Pojawienie się możliwości aplikowania o fundusze unijne otwarło nowe możliwości w zakresie ich realizacji. Kolejne projekty w których szkoła brała udział prowadzone były przez miasto Rybnik. „Mogę ja, możesz ty – możemy my” to samodzielny projekt, w ramach którego min. zaplanowano wdrożenie na terenie szkoły terapii EEG Biofeedback. Projekt zakładał zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem, wyposażenie gabinetu, wykształcenie terapeutów, objęcie terapią grupy 60-ciu uczniów szkoły oraz podsumowanie zadania w formie konferencji.
W konferencji, którą honorowym patronatem objęli Prezydent Miasta Rybnika Adam Fudali oraz Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber uczestniczyły 93 osoby - pracownicy Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rybnika, wizytatorzy Delegatury Kuratorium Oświaty w Rybniku, dyrektorzy szkół, nauczyciele, lekarze, psycholodzy, terapeuci, przedstawiciele lokalnych mediów. Wszyscy otrzymali materiały promocyjne opatrzone informacją o patronacie: teczkę z notesem i folderem opisującym  projekt oraz zaświadczenia uczestnictwa.
Tematem spotkania była ocena przydatności terapii EEG Biofeedback w warunkach szkolnych oraz jej popularyzacja w różnych środowiskach zajmujących się edukacją, wychowaniem, pomocą psychologiczną, profilaktyką, pomocą medyczną.
Głównym punktem programu spotkania był wykład przewodniczącej sekcji Biofeedback przy Polskim Towarzystwie Neurofizjologii Klinicznej - dr Alicji Kubik, która usystematyzowała zagadnienia dotyczące samej terapii, sposobu jej prowadzenia, celów i zakładanych efektów. Przedstawiła specyfikę i możliwości jej zastosowania u poszczególnych grup pacjentów. Nakreśliła zasady tworzonego systemu terapii, opartego na współpracy wielu specjalistów.
W kolejnych punktach posiedzenia efekty prowadzonego Biofeedback’u przedstawili pracownicy trzech rybnickich placówek oświatowych oraz zaprezentowano film podsumowujący całokształt działań projektowych organizatora konferencji. Prowadzący konferencję, koordynator projektu Zdzisław Plisz podkreślił znaczenie odpowiedniego doboru metod pracy w ramach terapii Biofeedback, właściwego przygotowania terapeutów oraz potrzebę stałej weryfikacji swoich działań w oparciu o uznane autorytety w omawianej dziedzinie do jakich niewątpliwie należy dr Alicja Kubik.       
Zaprosił także obejrzenia prezentacji sprzętu do terapii EEG Biofeedback na specjalnie przygotowanym stoisku.
Podsumowując wyraził nadzieję, że udało się zainteresować słuchaczy terapią EEG Biofeedback na tyle, że rozważą celowość jej ewentualnego wykorzystania na swoim gruncie zawodowym. Zapewnił, że Szkoła Podstawowa nr 1 w Rybniku, której jest dyrektorem będzie starać się kontynuować wdrożoną terapię także po zakończeniu projektu, przy wsparciu ze strony władz miasta oraz specjalistów. Zadeklarował także gotowość do dalszego dzielenia się doświadczeniami w tym zakresie, organizując kolejne konferencje.


 

 

 

PATRONAT MEDIALNY

 

PISZĄ O NASartma


tr


b


art01


nowiny


konf_bio_artuekap
Projekt „Mogę ja, możesz ty – możemy MY” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Design by Szablony.Maniak.Pl.